۲۲ آبان ۱۳۹۷

اجرای پوشش نهر مجاور امامزاده محمد شمشک(ع)

روز گذشته مهندس بابائی شهردار، اسداله کیا عضو شورا از نحوه اجرای پوشش نهر مجاور امامزاده محمد شمشک(ع) با حضور پیمانکار مربوطه بازدید کردند.

اجرای پوشش نهر مجاور امامزاده محمد شمشک(ع) image                     ElY