۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از ساختمان شهرداری

روز گذشته شهردار بابائی و اعضای شورای اسلامی شهر از ساختمان شهرداری بازدید به عمل آوردند.

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از ساختمان شهرداری image                     8J7