۲۲ آبان ۱۳۹۷

کمیسیون ها

اساس و بنیان فعالیت های شورا بر پایه مشورت و بهره گیری از نظر کارشناسان و متخصصان خبره و معتمدان محلی استوار می باشد. بر این اساس اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی بواسطه  الزام قانونی ، وظیفه ذاتی و تعهدات خود  در مرحله اول اقدام به تشکیل کمیسیون های تخصصی نموده است.

با توجه به وظایف و سابقه عملکرد شورا ها مهمترین بخش هایی که نیاز به مشورت و کسب نظرمتخصصان و معتمدین داشت در چهار بخش عمده قابل طرح بود . بنابر این شورا با تشکیل چهار کمیسیون به شرح ذیل ، مهمترین مسائل مربوط به شهر رامورد مشورت قرار می دهد.

کمسیون مالی و بودجه

کمیسیون حقوقی و تشکیلات و روشها

کمیسیون فرهنگی و ورزشی

کمیسیون عمران و توسعه

یادآور می شود از آنجا که نظر و مصوبات کمیسیون ها عمدتا برآمده از دیدگاه ها و نظرات تعدادی از معتمدان و متخصصان آشنا به مسائل شهر می باشد اگرچه جنبه مشورتی دارد ولی می تواند به عنوان پایه مصوبات در صحن علنی شورا مطرح و به تصویب اعضا برسد.

در حال حاضر به دعوت شورای اسلامی شهر شمشک در بندسر بیش از ۵۰ نفر از متخصصان و معتمدان آشنا به مسائل مختلف شهر در کمیسیون های چهارگانه عضویت داشته و دعوت از دیگر عزیزان  برای کسب نظرات ایشان به مرور صورت می گیرد